top of page
  • RaksaControllerit

Rakentaja, älä unohda kassaennustetta!

Pitkittynyt koronatilanne on laittanut myös monet rakennusalan yritykset uuden eteen. Ne, joilla kassanhallinta, talous sekä tilauskannat ovat olleet ennen alkanutta poikkeustilannetta kunnossa, selviytyvät luultavasti uuden ajan voittajina. Häviäjiä ovat taas ne, joilla asiat eivät ole olleet ennen alkanutta pandemiaa yhtä hyvin ja joilla korona on tuonut synkkiä pilviä liiketoimintaan ja arjen pyörittämiseen. Toisaalta, jos yritys on saanut aiemmin nauttia runsaista kassavaroista, on nyt uuden tilanteen myötä saatettu joutua paneutumaan käyttöpääoman optimointiin ja kassaennusteiden laadintaan. Tässä blogissa kerromme, miksi kassavirtoja tulisi ennustaa ja mitä ennustamisessa tulee huomioida.


Miksi kassavirtaa tulisi ennustaa?


Rakennusliiketoiminta on luoteeltaan projektiluontoista liiketoimintaa, jossa käyttöpääomaa sitoutuu toimintaan epätasaisesti. Rahaa tulee sisään tietyin syklein rakennusvaiheiden valmistuttua tai asuntojen myynnin mukaan, mutta kuluihin pitää olla rahaa säännöllisesti. Yrityksen tuloslaskelman tulos voi olla hyvinkin plussalla, mutta silti yritys saattaa kamppailla rahoituksen riittävyyden kanssa.


Kassaennuste auttaa muodostamaan käsityksen yrityksen nykyisestä ja lähitulevaisuuden maksuvalmiudesta. Ennusteen tarkoituksena on ennakoida yrityksen tuotot, maksut ja muut mahdolliset rahoitustarpeet. Mitä aiemmin yritys pystyy reagoimaan mahdollisen kassavajeeseen, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on jatkaa toimintaansa normaalisti ilman erikoisjärjestelyitä. Näin myös varmistetaan hankkeiden eteneminen suunnitellusti ja voidaan välttää urakoiden painumista tappiolle.


Mistä kassaennuste muodostuu?


Rakennusliiketoiminnassa projektien kassavirrat pohjautuvat pitkälti suunnitteluvaiheessa osapuolten tekemiin sopimuksiin. Käytännössä rakennusprojektin kassavirta on erotus projektiin liittyvistä tuotoista ja kuluista. Projektin kuluihin kuuluvat projektin aikana tehdyt resurssihankinnat ja ostot kuten työvoima, tarvikkeet, materiaalit ja alihankkijat. Tuotot ovat taas asiakkaalta saatuja suorituksia tehdystä työstä tai myydyistä asunnoista. Usein pitkäaikaisia rakennushankkeita rahoitetaan myös ulkopuolisella rahoituksella kuten esimerkiksi RS-lainalla.


Rakennushankkeen kulujen ennustamisessa voidaan hyödyntää laskentavaiheessa muodostettua projektin kustannusarviota, joka voidaan pilkkoa suunnitellun aikataulun mukaan maksueriksi ja sitä kautta kohdistaa kassaennusteelle menoeräksi ajatellun toteutumisajankohdan mukaan. Projektin tulot taas pystytään pitkälti arvioimaan urakkasopimuksen perusteella laaditun maksuerätaulukon mukaan, jossa urakkahinta on jaettu loogisiin maksueriin ja joita laskutetaan asiakkaalta urakan edistymisen mukaan. Hyvin suunniteltuna maksuerätaulukko antaa pohjan projektin toteuttamiselle, jolloin kassavirta pysyy tasaisena koko projektin ajan.


Maksuerätaulukkoa suunniteltaessa ensimmäinen maksuerä voidaan määrittää ennakoksi hankintoja ja työmaan perustamista varten, mikä antaa rahoituksen näkökulmasta hyvän aloituksen projektille. Maksuerät tulisi aina suunnitella sopivan pienikokoisiksi eriksi, jotta laskutettavaa syntyisi tiheästi ja tuloja kassaan kertyisi tasaisesti. Myös varsinainen rakentaminen työmaalla tulee suunnitella siten, että maksuerän edellyttämät työt saadaan tehtyä kerralla aikataulussa, jolloin valmistunut työvaihe on heti laskutuskelpoinen ja vältytään mahdollisilta tulovirtojen viivästyksiltä.


Gryndi rakentamisessa sen sijaan on tärkeä varmistaa riittävä asuntojen varausaste ennen rakentamisen aloitusta, jotta voidaan varmistaa riittävä tulorahoitus asuntojen myyntihintaerinä rakentamisen aikana.


Projektiin kuuluvien tuotto- ja kuluvirtojen lisäksi kassavirtaennusteessa tulee huomioida myös muut kassaan vaikuttavat erät kuten hallintokulut, tonttivuokrat, vuosikuluerät, asuntomyynnin rahavirrat, tonttiostojen ja -myyntien erät, projektilainojen ja muiden lainojen nostot sekä lyhennykset, muut rahoituskulut, verot sekä muut kertaluontoiset erät.


Muista myös pitkän aikavälin ennustaminen!


Kassaennusteen tekemiselle on erilaisia menetelmiä riippuen siitä, puhutaanko lyhyen vai pitkän aikavälin ennustamisesta.

Lyhyen aikavälin kassaennusteen laatiminen on suhteellisen yksinkertaista, koska tulevien viikkojen rahavarojen liikkeisiin liittyy kohtalaisen vähän muuttujia verrattuna pidemmän aikavälin ennusteisiin. Lyhyemmän aikavälin kassaennuste perustuu pitkälti taloushallinnon järjestelmässä olevaan dataan ja se laaditaan yleensä muutamaksi viikoksi kerrallaan. Ennustella huomioidaan vain ”varmat erät” eli mukaan otetaan myyntireskontran tulevat suoritukset sekä vastaavasti ostoreskontran erääntyvät tapahtumat. Näiden lisäksi ennusteelle lisätään muut reskontran ulkopuoliset erät kuten esim. palkat ja rahoituserät. Parhaimmillaan lyhyen aikavälin ennuste saadaan suoraan taloushallinnon järjestelmästä automaattisesti ikään kuin nappia painamalla. Käsin tehtynä ennusteen tekeminen voi olla työlästä, mutta ei hyödytöntä. Varsinkin mikäli maksuvalmius sakkaa, on kassan saldoa tarpeen ennakoida päivätasolla laatimistavasta riippumatta.


Rakennusliiketoiminnassa, jossa projektit jakautuvat useammalle tilikaudelle, on tärkeää suunnitella rahoituksen riittävyyttä myös pidemmälle ajanjaksolle. Ennustetta tehdessä otetaan huomioon rakenteilla ja suunnitteilla olevien hankkeiden tuotot ja kulut. Koska ennusteväli on pitkä, tulee ennustetta pitää silmällä säännöllisesti ja lukuja tulee muistaa päivittää. Ennustetta voi jatkaa sitä mukaan kuin toteutuneita kuukausia valmistuu, näin ennustamisesta saadaan myös rullaavaa. Pitkän aikavälin ennuste on tärkeä työväline jokaiselle strategisesti ja jämptisti toimivalle rakennusyritykselle, sillä se antaa johdolle ja esimerkiksi rahoittajille hyvän näkymän rahavarojen riittävyyteen, auttaa tulevien hankkeiden suunnittelussa sekä auttaa ajoittamaan rekrytoinnit ja investoinnit oikeaan aikaan.

Me RaksaControllerit autamme rakennusalan asiakkaitamme erilaisissa taloushallinnon asioissa mukaan lukien kassavirta-asioissa. Mikäli kaipaat apua ennustamiseen, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä – Me autamme mielellämme!


PS. Mikäli haluat kuulla ohjeet helppoon, mutta laadukkaaseen Excel-pohjaiseen projektiennustamiseen, joka tuottaa samalla sinulle myös pidemmän aikavälin kassaennusteen, niin ota yhteyttä tai varaa suoraan kalentereistamme maksuton 30 minuutin kartoitus ja jutellaan asiasta lisää!

Comments


bottom of page