top of page
  • RaksaControllerit

Pitkäaikaisten hankkeiden osatuloutus pähkinänkuoressa

Pääsäännön mukaan tulo kirjataan tuotoksi sen tilikauden tilinpäätöksessä, jonka aikana suorite on luovutettu asiakkaalle. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi kirjaustavaksi. Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta kuten rakennushankkeista tulo saadaan kuitenkin tietyin edellytyksin kirjata tuotoksi projektin etenemistä mukaillen eli osatulouttamalla.


Osatuloutusta on mahdollista tehdä kahdella vaihtoehtoisella tavalla: osatuloutuksena projektin valmistusasteen perusteella tai kertaluotoisena tuloutuksena projektin lopussa. Yritys saa valita tuloutusmuodon vapaasti, mutta valintaa kannattaa tarkoin miettiä, sillä kummallakin tuloutusmuodolla on oma vaikutuksensa niin yrityksen tulokseen, verotukseen kuin voitonjakomahdollisuuksiin. Valittua tuloutustapaa tulee soveltaa kuitenkin johdonmukaisesti siten, että samankaltaisissa projekteissa käytetään samaa muotoa tilikaudesta toiseen. Menetelmän vaihto voi johtaa epäluotettavaan tulokseen tilinpäätöksessä.


VALMISTUSASTEEN MUKAINEN OSATULOUTUS - TASAISEMPI TULOS JA PAREMPI ENNUSTETTAVUUS


Valmiusasteen mukaista tuloutusta on mahdollista soveltaa, mikäli hankkeesta kertyvä erilliskatteen on luotettavasti ennakoitavissa. Kate lasketaan vähentämällä hankkeen myyntitulosta sen hankintameno eli valmistumisesta aiheutuneet menot. Erilliskatteen todentaminen luotettavalla tavalla edellyttää, että yrityksellä on systemaattinen ja toimiva hankekohtainen kustannuslaskenta käytössä, josta käy esiin projektin kokonaistulot ja menot takuuaikaiset menot mukaan luettuna, suoriteperusteisesti toteutuneet menot tilinpäätöspäivänä sekä projektin valmistusaste tilinpäätöspäivänä.

Valmistusasteen määrittäminen edellyttää projektijohdon ja taloushallinnon yhteistyötä luotettavien periaatteiden luomiseksi projektikustannuslaskennalle. Laskennan periaatteet ja valmistusasteen määrittämisperusteet tulee dokumentoida ja tarkistaa säännöllisin väliajoin. Valmiusaste voidaan määrittää laskutusperusteisesti vertaamalla toteutunutta laskutusta hankkeen odotettuun kokonaislaskutukseen tai kustannusperusteisesti vertaamalla kertyneitä kustannuksia budjetoituihin kokonaiskustannuksiin. Osatuloutus korjaa molemmissa malleissa tuloslaskelmaa siten, että pysytään budjetin mukaisessa katteessa. Valmiusasteen voi myös määrittää fyysisen valmistusasteen mukaan tai hankkeeseen käytettyjen tuotannontekijöiden suhteessa niiden tarpeelliseen kokonaismäärään. Valmiusasteen laskentatavaksi on suositeltavaa valita se, joka antaa oikeimman kuvan projektin tilasta.


Valmiusasteen mukainen osatuloutuksen käyttö vaatii tarkkuutta ja asiantuntemusta, jotta se antaa oikean lopputuloksen. Laskennassa tulee noudattaa varovaisuuden periaatetta niin hankkeen tulojen, menojen, erilliskatteen kuin valmistusasteen arvioimisessa ja määrittämisessä. Oikein tehtynä valmistusasteen mukainen osatuloutus kerryttää yrityksen tulosta tasaisesti projektien etenemisen mukaan ja tasaa tuloslaskelman heilahtelua sekä parantaa täten tilikausien vertailukelpoisuutta. Tasainen ja vertailukelpoinen raportointi lisää myös sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yrityksen näkymiin, joten osatuloutusta kannattaa tehdä säännöllisesti joka kuukausi.


LUOVUTUKSEN MUKAINEN TULOUTUS – TULOSVAIKUTUS YHDELLÄ KERTAA


Luovutuksen eli valmistumisen mukaisessa tuloutuksessa ei kuukausittaista osatuloutusta tehdä vaan kate tuloutuu kerralla tulokseen projektin valmistuessa. Luovutuksen mukaisessa tuloutuksessa myyntilaskutus merkitään taseeseen saatuina ennakkomaksuina ja vastaavasti kulut keskeneräisiin töihin hankkeen aikana. Kun hanke valmistuu, tuloutetaan sekä myynti että kulut kerralla tuloslaskelmaan. Tällöin hankkeen koko voitto tai tappio tuloutuvat kerralla, jonka vaikutuksesta yrityksen tulos voi pompata ylös tai alaspäin. Mikäli kustannukset ovat projektin elinkaaren aikana ylittyneet, voi muutos alaspäin olla hyvinkin merkittävä. Toisin kuin valmistusasteen mukaisessa mallissa luovutuksen mukaista tuloutusta käytettäessä hankkeen kokonaisvaikutus kohdistuu siis vain yhdelle tilikaudelle, mikä heikentää tilikausien vertailukelpoisuutta ja yritys voi joutua selittelemään eroja esimerkiksi rahoittajille ja muille sidosryhmille.


APUA JA NEUVOJA OSATULOUTUTTAMISEEN


Hankkeiden tuloutustavan valintaa kannattaa siis miettiä, koska sillä on vaikutusta yrityksen taloudelliseen kokonaisuuteen. Mikäli tarvitset apua toimivan osatuloutusmallin luomiseen tai käyttöönottoon, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä. Autamme ja neuvomme mielellämme kaikissa osatuloutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Osatuloutus on ennen kaikkea controllerin ja yritys-/tuotantojohdon yhteistyötä!bottom of page